Jdi na obsah Jdi na menu

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. SUBJEKTY
a/ zákazník nebo jeho pravomocný zástupce, dále jen "zákazník", je stranou kupující zájezd
b/ cestovní agentura zájezdypoevropě.cz je realizátor nebo zprostředkovatel prodávaných zájezdů, dále jen "CA"

1. SMLUVNÍ VZTAH

a/ Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká:
- na základě zákazníkem podepsané  písemné „Smlouvě o zájezdu“ potvrzené CA a úhrady zálohy zákazníkem na účet CA. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o zájezdu.
- zasláním zakoupeného voucheru u slevového partnera na email CA, uvedených na webových stránkách zajezdypoevrope.cz

b/ Obsah smlouvy se určuje dle nabídek na webových stránkách www.zajezdypoevrope.cz. těmito smluvními podmínkami a reklamačním řádem CA

c/ Dojde-li ke změně specifikace zájezdu oproti webovým stránkách, CA je povinna o tom informovat zákazníka

2. CENA ZÁJEZDU

a/ Koncovou cenou se rozumí cena, uvedená na webových stránkách CA

b/ CA má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou (např. přístavních poplatků), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10%.

c/ Elektronické  oznámení o zvýšení ceny zašle CA zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CA nucena zvýšit cenu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy.

Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní odstoupí. Pokud do 5 pracovních dnů od doručení návrhu od smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.


3. PLATBA ZA ZÁJEZD

a/ CA má právo na zaplacení ceny zájezdu před jeho realizací.

b/ Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30. den před realizací zájezdu. Platbu je možné provést vkladem na účet CK, převodem na účet CK nebo složenkou, případně prostřednictvím těch provizních prodejců, které zákazník zmocní k provedení úhrady na účet CA.

c/ V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu před podpisem smlouvy

d/ Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.

4. ZMĚNY

a/ Pokud nastanou okolnosti, které CA brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové změny je CA povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

b/ Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění  bez jakýchkoli stornopoplatků při zrušení zájezdu ze strany CA a při:
- závažné změně programu
- místa ubytování
- způsobu přepravy
- ceny zájezdu.

Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytování, je-li nové ubytování stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti, změna pořadí navštívených míst po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů.

c/ CA je oprávněna z kapacitních důvodů(např. nenaplnění autobusu z více než 80 procent) posunout termín konání zájezdu nebo sloučit 2 termíny. V takovémto případě musí CA neprodleně po zjištění, že se takto bude dít, písemně elektronicky zákazníky informovat o změně termínu zájezdu a nabídnout mu nový alternativní termín zájezdu. Zákazník má v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy do 3 pracovních dnů od doručení této změny.

d/ Pokud zákazník odstoupí v souladu s bodem c od smlouvy, je povinnen uvést číslo účtu pro vrácení prostředků za zakoupený zájezd a CA je povinna v zákonné lhůtě zajistit vrácení všech prostředků bez uplatnění stornopoplatku.

e/ Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, má CA nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

I. Základní práva zákazníků:

a/ Právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud zákazník bez zavinění CA nečerpá objednané služby, propadají.

b/ Právo být seznámen se změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny.

c/ Právo na reklamaci

d/ Právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

 

II. Základní povinnosti zákazníků:

a/ Poskytnout CA součinnost a pravdivé informace při přípravě cestovní smlouvy

b/ Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

c/ Dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo odjezdu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů.

d/ Nahlásit účast cizích státních příslušníků.

e/ Dodržování pasových, celních, zdravotních, právních a dalších předpisů země, do které cestuje.

f/ Veškeré závady a odchylky od objednaných služeb oznámit  zástupci CA bezodkladně a ihned po jejich zjištění a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.


6. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, ZMĚNA REZERVACE, STORNOPOPLATKY

a/ Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu s CA kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu provede zákazník mailem na adresu uvedenou na stránkách www.zajezdypoevrope.cz  

b/ Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CA je zákazník povinen uhradit následující poplatky ve výši:

-  ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu ... do 30 dnů před odjezdem

-  ve výši 60 % z celkové ceny zájezdu …30 - 15 dnů před odjezdem

-  ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu …14-7 dnů před odjezdem

 - ve výši 100% z celkové ceny zájezdu …méně než 7 dnů před odjezdem.

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných služeb.

g/ Vrácení peněz za zájezd, který byl zakoupen na slevovém portálu, NELZE požadovat. CA poskytne zákazníkovi výměnu za jiný zájezd do maximální ceny zakoupeného voucheru v témže kalendářním roce, stane-li se tak 30 a více dnů před termínem odjezdu na daný zájezd.

7. REKLAMACE

a/ Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CA nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 30. 7. 2016  a vztahují se na veškeré zájezdy a jednodenní výlety CA.